Benefity

Rekreačné zľavnené pobyty v zariadeniach hotelovej spoločnosti SOREA

Bezúročné sociálne pôžičky

Bezúročné funkcionárske pôžičky

Rekreačné pobyty

v zariadeniach hotelovej spoločnosti SOREA na území Slovenskej republiky je možné využívať všetkými zamestnancami, ale 10 % zľava na základe potvrdenia odborového zväzu je platná iba pre členov odborového zväzu. Bližšie informácie sú dostupné na adrese www.sorea.sk

ZÁSADY

pre poskytovanie návratnej bezúročnej sociálnej pôžičky SOZ ZO

 1. Pôžička, poskytovaná z prostriedkov OZ je určená predovšetkým tým členom zväzu, ktorí sa dostali do určitých finančných ťažkostí nie vlastnou vinou alebo potrebujú väčšiu sumu prostriedkov na plánované investície (napr. oprava a modernizácia bytu, domu, kúpa zariadenia do domácnosti) alebo potrebujú väčšiu sumu prostriedkov na odstránenie následkov udalostí, pri ktorých vznikla väčšia škoda na ich majetku.
 1. Návratná bezúročná pôžička sa poskytuje len členom OZ, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, na základe zmluvy o pôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka.

Podmienkou poskytnutia pôžičky je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky dvoma ručiteľmi (ktorí musia byť členmi OZ) a záväzok dlžníka uhradiť nesplatenú časť pôžičky najneskôr dňom ukončenia členstva v OZ. V prípade ukončenia členstva v OZ z dôvodu skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou z dôvodov organizačných zmien môže predseda OZ rozhodnúť na základe žiadosti dlžníka o výnimke z tejto zásady. V prípade, že dlžník nebude plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke, tieto prechádzajú na jeho ručiteľov.

 1. Výška pôžičky je maximálne 540 €. Splátky sa začínajú nasledujúcim mesiacom po jej poskytnutí. Výška splátky je minimálne 15 € mesačne. Splatnosť poskytnutej pôžičky bude zabezpečená dohodou o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka.
 1. O poskytnutí pôžičky rozhoduje na základe žiadosti členov predseda OZ. Žiadosť musí byť doložená potvrdením o výške príjmu žiadateľa (ky) a jeho manželky (manžela), údajom o počte vyživovaných osôb a potvrdením príslušného ZV ZO.
 1. Pri rozhodovaní o poskytnutí sociálnej pôžičky predseda OZ bude prihliadať
  na sociálnu situáciu žiadateľov, dĺžku členstva v OZ, výkon dobrovoľnej (neplatenej) funkcie v OZ. Opakované poskytnutie pôžičky je možné až po uspokojení ostatných žiadateľov; z tejto zásady môže povoliť výnimku len v zvlášť závažných prípadoch predseda OZ.

ZÁSADY

pre poskytovanie návratných bezúročných pôžičiek funkcionárom SOZ ZO

 1. Pri poskytovaní pôžičiek sa bude prihliadať predovšetkým na dĺžku výkonu funkcie v odboroch (úsekový výbor, závodný výbor, podnikový a celopodnikový výbor, výkonný výbor). Zohľadňovať sa bude aj predchádzajúci výkon funkcie v inom odborovom zväze.
 1. Žiadosť o poskytnutie pôžičky musí byt potvrdená príslušným závodným výborom OZ
  s uvedením výkonu konkrétnej funkcie a počtom rokov jej výkonu.
 1. Na podporu motivácie sa z fondu vyčleňuje 25 % pre pôžičky mladým alebo novým funkcionárom, predovšetkým ak vykonávajú funkciu úsekového dôverníka a predsedu dielenského a závodného výboru.
 1. O poskytovaní pôžičiek bude rozhodovať predseda OZ.
 1. Poskytnutie pôžičiek je podmienené podpísaním zmluvy o pôžičke a jej splácaní a výkonom odborárskej funkcie v minimálnej dĺžke 3 roky, pričom sa predchádzajúci výkon funkcie započítava a žiadateľ v súčasnosti vykonáva niektorú funkciu.
 1. Výška návratnej bezúročnej pôžičky funkcionárom OZ je v súlade so štatútom rezervného fondu 720 € maximálne a mesačná splátka sa stanovuje na 30 € minimálne.