Prečo treba odbory

Prečo treba odbory a ako sa stať členom

Založiť odborovú organizáciu je možné v každom útvare alebo zariadení MO SR na základe zákona o združovaní občanov a ďalších právnych predpisov, ktoré dávajú právo každému zamestnancovi slobodne sa združovať s inými zamestnancami v záujme ochrany svojich pracovných, hospodárskych a sociálnych záujmov. Prostredníctvom odborovej organizácie je možné so zamestnávateľom kolektívne vyjednávať o mzdových, pracovných, sociálnych podmienkach i nad rámec platnej legislatívy. Silná pozícia odborovej organizácie závisí od množstva zamestnancov organizovaných v nej, tým jej dáva výhodnejšiu pozíciu pri vyjednávaní so zamestnávateľom.

Bez odborovej organizácie

  • nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu,
  • nie je možná kontrola dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ako aj predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • zamestnávateľ sám rozhoduje o platových podmienkach zamestnancov, pracovnom a služobnom poriadku, pracovnom čase, dovolenke, tvorbe a použití sociálneho fondu.

Členom odborovej organizácie sa môže stať

  • každý občan starší ako 15 rokov, ktorý je v pracovnom pomere v rezorte obrany,
  • občan, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami odborového zväzu,
  • o prijatí rozhoduje výbor základnej odborovej organizácie, každý člen môže byť členom iba jednej základnej organizácie,
  • podmienkou vzniku členstva je podanie písomnej prihlášky,
  • dokladom o členstve je členský preukaz,
  • podmienkou členstva je platenie členského príspevku vo výške 1 % z čistej mzdy, ktorú stanovil zjazd odborovej organizácie.

Členom odborovej organizácie môžete byť od budúceho mesiaca aj vy. Všetky nezodpovedané informácie k založeniu odborovej organizácie alebo k členstvu v odborovom zväze vysvetlíme aj prostredníctvom telefonátu alebo emailu.

Staň sa členom odborovej organizácie, ich pomoc a radu môžeš využiť aj ty

Prihláška za člena

Potvrdenie o členstve v odborovom zväze

Vitajte