Ochrana osobných údajov (GDPR)

Počas aktívneho života človeka sú spracúvané osobné údaje, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím. Ochrana osobných údajov patrí medzi základné práva na základe čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a čl. 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde je stanovené, že každý človek má právo na ochranu vlastných osobných údajov.

Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany pri spracúvaní osobných údajov vychádza z právnej úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:

Pomôcka ku GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Nariadenie EU